Z prac Katedry Kultury Literackiej Pogranicza

Biblioteka Literatury Pogranicza

 

1.      Życie literackie i literatura w Wilnie XIX-XX wieku, pod redakcją Tadeusza Bujnickiego i Andrzeja Romanowskiego, Kraków 2000, s. 312. (Collegium Columbinum)

2.      Kazimierz Bujnicki, Pamiętniki (1795-1875), wstęp i opracowanie Paweł Bukowiec, Kraków 2001, s. 267. (Collegium Columbinum)

3.      50 польських поетів: антологія польськоï поезіï, у перекладах Дмитра Павличка, Киïв 2001, s. 583. (Основи)

4.      Tadeusz Bujnicki, Szkice wileńskie: rozprawy i eseje, Kraków 2002, s. 359. (Collegium Columbinum)

5.      Andrzej Romanowski, Pozytywizm na Litwie: polskie życie kulturalne na ziemiach litewsko-białorusko-inflanckich w latach 1864-1904, Kraków 2003, s. 485. (Universitas)

6.      Poezja i poeci w Wilnie lat 1920-1940: studia, pod redakcją Tadeusza Bujnickiego i Krzysztofa Biedrzyckiego, Kraków 2003, s. 370. (Universitas)

7.      Egidijus Aleksandravičius, Antanas Kulakauskas, Pod władzą carów: Litwa w XIX wieku, przełożyła Beata Kalęba, Kraków 2003, s. 413. (Universitas)

8.      Dorota Samborska-Kukuć, Z dziejów kultury literackiej północno-wschodniego pogranicza: Jan Onoszko poeta przełomu XVIII i XIX wieku, Kraków 2003, s. 274. (Collegium Columbinum)

9.      W kręgu sporów polsko-litewskich na przełomie XIX i XX wieku: wybór materiałów, wybór i opracowanie Marian Zaczyński i Beata Kalęba, t. 1-3, Kraków 2004, 2009, 2011, s. 214, 244, 190. (Wydawnictwo UJ)

10.  Irena Fedorowicz, W służbie ziemi ojczystej: Czesław Jankowski w życiu kulturalnym Wilna lat 1905-1929, Kraków 2005, s. 305. (Collegium Columbinum)

11.  Dariusz Kukuć, Kartka z dziejów kultury polskiej na Wileńszczyźnie : życie i działalność Januarego Filipowicza, Kraków 2006, s. 120. (Collegium Columbinum)

12.  Izabela Warzecha, Tradycja Mickiewiczowska w życiu kulturalno-literackim międzywojennego Wilna, Kraków 2005, s. 219. (Collegium Columbinum)

13.  Regina Jakubėnas, Prasa Wielkiego Księstwa Litewskiego w II połowie XVIII wieku, Kraków 2005, s. 390. (Collegium Columbinum)

14.  Vaiva Narušienė, Józef Albin Herbaczewski: pisarz polsko-litewski, Kraków 2007, s. 420. (Universitas)

15.  Wilno literackie na styku kultur, redakcja Tadeusz Bujnicki, Krzysztof Zajas, Kraków 2007, s. 384. (Universitas)

16.  Paweł Bukowiec, Dwujęzyczne początki nowoczesnej literatury litewskiej: rzecz z pogranicza polonistyki, Kraków 2008, s. 296. (Universitas)

17.  Małgorzata Litwinowicz-Droździel, O starożytnościach litewskich: mitologizacja historii w XIX-wiecznym piśmiennictwie byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego, Kraków 2008, s. 227. (Universitas)

18.  Żagary: środowisko kulturowe grupy literackiej, pod redakcją Tadeusza Bujnickiego, Krzysztofa Biedrzyckiego, Jarosława Fazana, Kraków 2009, s. 412. (Universitas)

19.  Etniczność, tożsamość, literatura: zbiór studiów, pod redakcją Pawła Bukowca, Doroty Siwor, Kraków 2010, s. 318.

20.  Jakub Niedźwiedź, Kultura literacka Wilna (1323-1655): retoryczna organizacja miasta, Kraków 2012, s. 500.

21.  Na pograniczach literatury, redakcja Jarosław Fazan, Krzysztof Zajas, Kraków 2012, s. 486. (Universitas)

22.  Mindaugas Kvietkauskas, Polifonia literatury w Wilnie okresu wczesnego modernizmu 1904-1915, przekład Beata Kalęba, Kraków 2012, s. 348. (Universitas)

23.  Žemaičių šlovė = Sława Żmudzinów: antologia dwujęzycznej poezji litewsko-polskiej z lat 1794-1830, koncepcja całości, wybór i opracowanie tekstów Paweł Bukowiec, wstęp Brigita Speičytė, Kraków 2012 (właściwie 2013), s. 259.